MENU

 PRESIDENT

Badyet ng Tunay na Pagbabago

 

(Isinalin sa wikang Filipino ng Komisyon sa Wikang Filipino)

TALAAN NG NILALAMAN

Introduksiyon: Ang Simula ng Tunay na Pagbabago          3

Pilosopiyang Pambadyet                                                             4

Pagpopondo sa Badyet ng 2017                                               7

Mga Tampok sa Programang Paggugol                                  10

Pamamahala at Reporma sa Badyet                                         18

Kongklusyon: Ang Badyet para sa Tao at ng Tao               22

Piskal na Taon (PT) 2017

Mensahe ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte

sa Ikalabimpitong Kongreso ng Filipinas

Hinggil sa Pambansang Badyet sa Piskal na Taon (PT) 2017

15 Agosto 2016

Mga Binibini at Ginoo

ng Ika-17 Kongreso ng Filipinas:

Aking ikinararangal na isinusumite sa inyo, sa pamamagitan ng Pangulo ng Senado at ng Ispiker ng mga Kinatawan ng Filipinas, ang Panukalang Pambansang Badyet para sa Piskal na Taon (PT) 2017.

Pin It